Motor, 120, Vac, Ametek, 5.7 Bpp, 2 Stg, B/B, 10.2 Amp

Item
1970
Item#
1970
Catalog: $287.75 Sale: $230.20
Product Overview
Motor, 120, Vac, Ametek, 5.7 Bpp, 2 Stg, B/B, 10.2 Amp